بایگانی دسته: مقالات

از فساد اقتصادی سپاه تا معیشت مردم

فرزاد نیکخواه کشورما ایران امروز درگیر بی ارزش شدن پول و تورم بسیار بالای حدود ۵۰٪ است. این تورم کمر شکن که نتیجه ای جز سیاستهای اشتباه اقتصادی ۳۵ سال گذشته رژیم نیست به شدّت توان خرید مردم را پایین … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در مقالات | پاسخ دهید:

بررسي حقوقي- قضايي چگونگي و نقش اعمال حقوق شهروندي در محيط زيست

نویسندگان مریم پیری کارشناس ارشد حقوق محیط زیست ناصر قاسمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضایی ﭼﮑﯿﺪه از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮر در ﻣﺤﺪوده ﻣﺮزﻫﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد، وﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی از … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در مقالات | پاسخ دهید:

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﮐﯿﻔﺮي اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﺟﺮاﯾﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

* دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ ﮐﻮﺷﮑﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﻦ آوري در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﺎه ﺑﺸﺮ، اﻧﺤﺮاف و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮ در ﮔﺮو ﺗﻮﺳﻌﻪاي «ﻣﺘﻌﺎدل و » «ﻣﺘﻮازن» اﺳﺖ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در مقالات | پاسخ دهید:

دين و حقوق بشر

زماني كه جايزه ي صلح نوبل سال 2003 ميلادي به شيرين عبادي اختصاص يافت و او در اظهار نظري به اين مناسبت، اسلام را با حقوق بشر سازگار دانست، بحث در اين باره بالا گرفته است. هدف نوشته ي زير … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در مقالات | پاسخ دهید:

حقوق بشر در چارچوب محیط زیست

نویسنده دکتر رضا سیمبر با رشد روزافزون مسائل زیست‌محیطی و گسترش فعّالیتهای مختلف در این عرصه، در سدهء بیستم شاهد سیر تکاملی حقوق‏ بین المللی بودیم؛گرچه در این سده نیز جهان در آتش‏ جنگها و کشمکش‏های گوناگون می‏سوخت،امّا با عقد … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در مقالات | پاسخ دهید: