آشنایی با کمیته

محیط زیست یکی از رشته های زیبا و لطیف است که تمام موجودات و گیاهان را در برگرفته و خالق یکتا با رنگ های گوناگون جهان هنر را برای ما تداعی کرده است.امروزه با توجه به استفاده های نادرست انسان، روز به روز از زیبایی ها و لطافت محیط زیست کاسته و به تدریج جنگل ها و دشت ها به جاده ها و آلاینده های زیست محیطی تبدیل می شود. حقوق بشر و محیط زیست دو رکن اصلی توسعه پایدار شمرده می‌شوند که در آن علاوه بر توسعه، به حفظ محیط زیست و منافع نسل‌های آینده هم تاکید می شود. حرکت به سوی توسعه پایدار نیازمند تغییر بنیادی در نگرش و رفتار ما است تا بتوان برای عمده ترین مسایل محیط زیستی راه حل های مناسبی یافت.
کمیته دفاع از محیط زیست با هدف اگاهی سازی عموم مردم از حقوق محیط زیست سالم،که یکی از مهم ترین و اساسی ترین حق های بشری است،تشکیل شده و در راستای سیاست های کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، تلاش می نماید با انجام پروژه های آموزشی، تحقیقاتی و اطلاع رسانی نسبت به این امر مهم اقدام نماید.