همکاران ما

مسئول کمیته   :    خانم دکتر زهرا ارزجانی     (Dr. Zahra Arzjani )

 

همکاران ما در کمیته :

 مسئول امور رسانه :        اقای تقی صیاد مصطفی    ( taghi sayad mostafa )    

مسئول امور رسانه :                   خانم مریم مرادی         ( Maryam Moradi ) 

مسئول بروزرسانی  وبلاگ :      خانم سمیه علیمرادی        (Somayeh  Alimoradi)    

 آقای نادر زندی                                 (Nader Zandi)   

 آقای علی شعبانزاده                         (Ali Shabanzadeh)

 آقای سید مهدی موسوی               (seyed mahdi mousavi)

  آقای کاوه شیخ محمدی                kaveh Sheykh Mohammadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0