فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست در 15 نوامبر 2017

کمیته دفاع از محیط زیست برگزار می کند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

 سخنرانان و موضوع سخنرانی :

            نادر زندی :

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در ماه گذشته

          مریم مرادی:

چالش های عملی مدیریت پسماندها و ارائه راهکارها

        تقی صیاد مصطفی:  

محیط‌ زیست در جنگ و مخاصمه مسلحانه

        دکتر زهرا ارزجانی :

جنگل خواری بجای جنگل کاری

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

در انتها، بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم برای ماه آینده

زمان: چهار شنبه 15 نوامبر 2017 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی

مکان: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته دفاع از محیط زیست

PaltalkView all

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran mohitzist

مسئول جلسه : دکتر زهرا ارزجانی

منشی جلسه : مهدی موسوی

ادمینها : مهدی موسوی، علی شعبانزاده، تقی صیاد مصطفی

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

   کمیته دفاع از محیط زیست

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.