بایگانی دسته: فراخوان ها

لینک فراخوان مجمع عمومی کانون 5 فوریه 2017

فراخوان مجمع عمومی 5 فوریه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه سخنرانی اعضاء کمیته محیط زیست 28 ژانویه

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش مربوط به تاریخ 25 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

لینک فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان مجمع عمومی در ماه ژانویه

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

لینک فراخوان جلسه نمایندگی نیدرزاکسن 7 ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 7 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

لینک فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 31 دسامبر 2016

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اتریش مورخ 31 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

لینک فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 4 ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 4 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

لینک فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

لینک فراخوان جلسه ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 26 دسامبر2016

فراخوان جلسه ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 26 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید: