بایگانی دسته: اطلاعیه ها

اطلاعیه 832 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص تنبیه بدنی کودکان

اطلاعیه 832 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص تنبیه بدنی کودکان

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 830 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص روز کارگر

اطلاعیه ۸۳۰ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص روز کارگر

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 829 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص انتخابات

اطلاعیه ۸۲۹ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص انتخابات

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 826 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص حقوق زنان در انتخابات

اطلاعیه ۸۲۶ کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص حقوق زنان در انتخابات

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 828 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص روز جهانی کارگر

اطلاعیه ۸۲۸ کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص روز جهانی کارگر

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 833 کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع روز جهانی جاز

اطلاعیه ۸۳۳ کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع روز جهانی جاز

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 827 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص انتخابات پیش رو

اطلاعیه 827 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص انتخابات پیش رو

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه شماره 825 کمیته دفاع از محیط زیست در خصوص فروش خاک

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 824 کمیته دفاع از حقوق کودک در خصوص اعتیاد کودکان

اطلاعیه 824 کمیته دفاع از حقوق کودک در خصوص اعتیاد کودکان

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 823 نمایندگی مالزی با موضوع فقر در ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید: